PRACOWNIA

01 ARTSPACE to pracownia mieszcząca się w Warszawie oferująca zajęcia dydaktyczne z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, posiadających długoletni staż w kształceniu młodzieży i osób dorosłych, których podopieczni i podopieczne zajmowały pierwsze miejsca na listach egzaminacyjnych polskich Akademii Sztuk Pięknych. Naszym głównym celem, oprócz pomocy w stworzeniu teczki prac oraz przygotowaniu do egzaminu praktycznego na takie kierunki jak: Sztuka Mediów, Grafika, Malarstwo, Wzornictwo, Architektura Wnętrz, Fotografia, Animacja, jest wsparcie w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi twórczej, znalezieniu indywidualnej techniki oraz doskonalenie warsztatu osób uczestniczących w kursie.

01 Art Space tworzą osoby czynnie zaangażowane w działalność artystyczną i współtworzące współczesny nurt sztuki jako stowarzyszenie 01 Gallery, dlatego zależy nam nie tyle na wytworzeniu szkoły, ile na kreowaniu miejsca wypełnionego twórczością i pękającego od twórczego potencjału, który tak często jest tłumiony na potrzeby dostosowania motoryki pracy do programu zajęć lub odpowiednich kluczy, dlatego od początku szczególną wagę przykładamy do indywidualnego procesu kształcenia, dostosowanego do potrzeb danej osoby. Oprócz rysunku i malarstwa studyjnego w Art Space odbywają się rozmaite aktywności dodatkowe, między innymi jednodniowe czy cykliczne kursy zorientowane na zapotrzebowania osób uczestniczących w zajęciach tj. warsztaty z obsługi programów graficznych, na których uczestnicy i uczestniczki, zdobywają kompleksowe umiejętności oraz niezbędne narzędzia do tworzenia swoich konceptów w języku cyfrowym, czy warsztaty z montażu, niezbędne do realizowania krótkich form wideo, animacji, czy prac multimedialnych. W przyszłości zamierzamy także realizować warsztaty z grafiki warsztatowej tj. linoryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mokulito. Poza wyżej wymienionymi aktywnościami 01 Art Space organizuje wykłady autorskie z zakresu estetyki, historii sztuki, sztuki współczesnej czy designu, prowadzone przez zaproszone osoby zewnętrzne, co przyczyni się do wypracowania wśród osób uczestniczących umiejętności wyszukiwania, rewidowania, a następnie wykorzystania nabytej wiedzy w celu twórczego zastosowania. Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z problemami sztuki współczesnej oraz jej wpływem na obszary współczesnej kultury.
 
Dodatkowo standardowy plan zajęć obejmuje również grupowe wyjścia do warszawskich instytucji kultury tj. muzeów, galerii sztuki, kin studyjnych czy teatrów, czego następstwem będą projekty własne, nawiązujące do odebranych treści, realizowane jako prace domowe i konsultowane podczas zajęć z prowadzącymi. Poza wartością dydaktyczną zależy nam również na tworzeniu miejsca przyjaznego dla osób twórczych, bezpiecznego i egalitarnego środowiska, w którym każdy zainteresowany i zainteresowana będzie mogła przyjemnie spędzić czas wolny. Zajęcia prowadzane są w kameralnych grupach (6-8 osób), dzięki czemu każda osoba uczestnicząca ma szansę w pełni rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać odpowiednią ilość potrzebnej pomocy od osób prowadzących, co jest niezwykle istotną kwestią ze względu na różnice oraz granice jednostki w procesie edukacji artystycznej. Prowadzący przyjmuje rolę towarzysza, będąc uważnym na to, co dzieje się z daną osobą w procesie kształcenia, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także grupowym tym samym stwarzając warunki do rozwoju na miarę możliwości i potrzeb, co koresponduje ze współczesnym ujęciem humanizmu edukacyjnego będącego wyrazem postawy intelektualnej i moralnej, która wyraża się w głębokim przekonaniu, iż zawsze człowiek i jego potrzeby mają być w centrum, co zapewnia dostęp do pełnego zakresu szans społecznych i edukacyjnych wszystkim uczestniczkom i uczestnikom kursu, okazując tym samym głęboki szacunek dla różnorodności i odrębności każdej jednostki. Traktując odmienność jako bogactwo całej społeczności uczniowskiej, unikając jakichkolwiek praktyk izolacyjnych czy segregacyjnych.

ZAJĘCIA

Interdyscyplinarne

Priorytetem zajęć jest możliwość łączenia ze sobą mediów artystycznych stojących na pograniczu wszystkich znanych kategorii tj. malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacja, rysunek, film itd. Głównym założeniem jest próba podjęcia twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości realizowanej na styku sztuk plastycznych oraz zagadnień teoretycznych poruszających kwestie natury społecznej, czy filozoficznej. Na zajęciach prowadzący będą koncertować się na zadawaniu pytań oraz kwestionowaniu zastanych porządków poprzez indywidualną rozmowę, czy otwartą grupową dyskusję. Dzięki takiej formie zajęć uczestnicy będą mieli szanse do eksploracji obszaru zainteresowań oraz poszukiwania własnej tożsamości. Zajęcia interdyscyplinarne są istotnym dodatkiem programowym szczególnie dla osób, które planują zajmować się w przyszłości sztukami wizualnymi, ale także dla wszystkich osób zdających na uczelnie artystyczne, dzięki akademickiej formule pracy nad konkretnym projektem, osoba uczestnicząca, oprócz możliwości wykonania dojrzałych realizacji artystycznych, będzie także mogła wczuć się w motorykę pracy na studiach wyższych, co zapewni jej więcej pewności siebie, zarówno na pierwszych latach studiów, jak i na rozmowie egzaminacyjnej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane lektury teoretyczne, na których prowadzący będą posługiwać się ilustracjami z obszaru sztuk wizualnych w celu zainspirowania uczestników do krytycznej analizy oraz umiejętności praktycznego ujmowania zjawisk.
Dodatkowo w ramach zajęć interdyscyplinarnych odbywają się grupowe wyjścia do warszawskich instytucji kultury tj. muzeów, galerii sztuki, kin studyjnych czy teatrów.

Rysunek

Priorytetem zajęć z rysunku jest twórcze interpretowanie zagadnień plastycznych na podstawie natury tj. modela przy wykorzystaniu narzędzi plastycznych takich jak ołówek, węgiel, tusz, farba etc. Głównymi założeniami zajęć są obserwacja otaczającej rzeczywistości, analizowanie zjawisk  w niej zachodzących oraz umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne. Rysunek to dyscyplina łącząca brutalność z delikatnością – brutalność w sensie traktowania materiału kartki papieru i narzędzi w połączeniu z delikatnością formy i myśli przekładanych na papier. Medium to było utożsamiane głównie ze szkicem i projektem, dopiero od niedawna rysunek jako taki uznaje się za pełnoprawne dzieło sztuki, sam termin disegno o genezie łacińskiej wywodzi się od disigno – porządek (dissignatio – oznaczenie, opisanie, wyznaczenie), z kolei dissigno (wyznaczać) pochodzi od słowa signo – znak. Geneza ta wskazuje na nieodłączną rolę rysunku jako narzędzia myślenia, lub nawet procesu rysowania jako sposobu myślenia, czy porządkowania myśli.

Malarstwo

Priorytetem dziedziny malarstwa jest interpretacja natury za pomocą plamy i koloru. Początkowym założeniem zajęć jest zrozumienie medium, jakim są farby akrylowe i wykształcenie wrażliwości na takie zagadnienia jak: kolor, kształt, gest itd. Po poznaniu podstaw medium malarskiego poprzez pracę z martwą naturą, następuje zmiana toru kształcenia na pracę z modelem i realizacjami własnymi. Jednocześnie zmienia się również podejście do tworzenia: zamiast kopii natury staramy się wytwarzać dzieła, których ciężar wartości tkwi w konstrukcji, indywidualnej odrębności, twórczej niezależności i inwencji. Na przestrzeni dziejów malarstwo było uznawane za jedną z najwyższych i najpełniejszych dziedzin sztuki, tuż obok rzeźby, w pismach estetyków często zrównywano obie te dziedziny i wykazywano, że dążą one do tego samego celu tj. kunsztowne naśladowanie natury czy tzw. iluzjonizmu. Przez co było obciążone klasycznymi formułami myślenia i pracy, współczesne malarstwo zerwało jednak wszystkie połączenia z tradycją, albo poprzez totalne odwrócenie wartości, albo poprzez celowe ich dewaluowanie i uwidacznianie w malarstwie klasycznym takich wątków jak przemoc klasowa itd.

 

Przyśpieszony kurs   MAJÓWKA 2024

27,5 godziny intensywnych zajęć, na których zajmiemy się pracą twórczą oraz przygotowaniem prac do teczek na tegoroczne egzaminy. Poziom zajęć będzie dostosowany do potrzeb osób uczestniczących, dlatego też zapraszamy zarówno osoby zaawansowane jak i stawiające pierwsze kroki w interesujących ich dziedzinach twórczych.

Plan zajęć:

1.05 – Rysunek postaci

2.05 – Malarstwo martwej natury

3.05 – Malarstwo postaci

4.05 – Rysunek postaci

5.05 – Zadanie kreatywne

 

 

PROWADZĄCY

Dominik Urbański

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z malarstwa oraz interdyscyplinarnych. Prowadząc zajęcia z malarstwa w 01 Art Space, kładzie nacisk na poznanie medium oraz nabycie umiejętności pracy z formą, gestem, czy poznanie podstaw teorii koloru. Oprócz wyżej wymienionych elementów w pracy z osobami kształconymi zwraca uwagę na wyrobienie percepcji malarskiej i obserwacje natury pod kątem pracy twórczej. Poza rozwojem warsztatu malarskiego zachęca kształcone osoby do eksperymentowania i doskonalenia, własnego spojrzenia na świat zewnętrzny oraz własnych sposobów ekspresji.

Członek zarządu 01 Gallery, absolwent studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat zajmuje się działalnością edukacyjną oraz współtworzy projekt 01 Gallery, w którym odpowiada za warstwę merytoryczną i wizualną. Zajmuje się tworzeniem grafiki 3D, sztuką współczesną, estetyką, pisaniem, pracą wystawienniczą oraz kształceniem artystycznym. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. W swoim dorobku twórczym skupia się na interdyscyplinarnej pracy nad słowem i opowieścią, wykorzystując różnorakie media tj. grafikę 3D, powieść graficzną, tekst czy pracę z dzwiękiem, wytwarza wielowątkowe narracje. W swoim dorobku posiada projekty społeczne powstałe w ośrodkach pomocy i zamkniętych. Dodatkowo w swoim portfolio posiada projekty oscylujące na granicy sztuk wizualnych i antropologii.

Łukasz Stylec

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z rysunku oraz interdyscyplinarnych. Prowadząc zajęcia z rysunku w 01 Art Space, kładzie nacisk na wypracowanie warsztatu plastycznego z nastawieniem na konstrukcję formy, wnikliwą obserwację otaczającej rzeczywistości oraz poprawną umiejętność komponowania. Prócz wyżej wymienionych wartości zajęcia koncentrują się na poszukiwaniu języka plastycznego, analizę zjawisk oraz zręczne przekształcenie zastanej rzeczywistości za pomocą wcześniej poznanych, nowych środków wyrazu. Doskonalenie warsztatu plastycznego na podstawie zaaranżowanej przestrzeni, przeplatane są z zajęciami o charakterze eksperymentalnym, na których osoby uczestniczące nabywają umiejętności swobodnej formuły wypowiedzi poprzez eksplorację dyscypliny artystycznej, jaką jest rysunek.

Członek zarządu stowarzyszenia 01 Gallery. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczęszczał do Instytutu Badań Literackich na Państwowej Akademii Nauk. Współpracuje z Kołem Naukowym Myśli Emancypacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim dorobku posiada projekty powstałe w ośrodkach zamkniętych, gdzie realizował warsztaty plastyczne, krótkie formy filmowe oraz działania performatywne. Odpowiedzialny jest za opiekę merytoryczną i warstwę wizualną organizowanych wystaw. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji artystycznej prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. Realizuje postulat „sztuki ludzi”, jako jednej z form aktywności społecznej i obywatelskiej.